Dr.Dropins redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

sanity imagesanity image

2022-2023

1.  Bakgrunn

Dr.Dropin AS følger åpenhetsloven, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Formålet med denne redegjørelsen er å kommunisere vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Med aktsomhetsvurdering menes prosessen hvor vi kartlegger, forebygger, begrenser, reparerer og gjør rede for hvordan vi håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet.

2. Om Dr.Dropin

2.1 Generelt

Dr.Dropin er et norsk aksjeselskap som ble stiftet i 2017. Selskapet tilbyr et bredt spekter av helsetjenester på en enkel og tilgjengelig måte. Vi fokuserer på å gi kvalitetsomsorg med fokus på effektivitet og tilgjengelighet. Dr.Dropin tilbyr en rekke tjenester, inkludert generell medisinsk behandling, akuttbehandling, vaksinasjoner, resepter, helseundersøkelser og rådgivning. Vi bruker moderne teknologi og digitale plattformer for å tilby virtuelle legetimer via videosamtaler. Dette gjør det mulig for pasienter å konsultere kvalifiserte leger og helsepersonell fra hvor som helst, når som helst. I tillegg tilbyr Dr.Dropin også fysiske legetimer. Pasienten kan komme innom og få øyeblikkelig hjelp fra erfarne leger og sykepleiere. Dr.Dropins mål er å revolusjonere tilgangen til helsetjenester ved å kombinere teknologi og fleksibilitet.

2.2 Virksomhetens organisering

CEO i Dr.Dropin er Daniel Sørli og styreleder er Martin Schütt . Dr.Dropin hadde per utgangen av 2022 totalt 190 ansatte.

3. Forankring av ansvarlighet i Dr.Dropin sine retningslinjer og rutiner

CEO i selskapet har øverste ansvaret for at selskapets plikter i henhold til åpenhetsloven er oppfylt.

CEO og økonomiavdelingen i selskapet er ansvarlig for praktisk gjennomføring og koordinering, inkludert identifisering av risiko / avvik, tiltak og oppfølging.

Ansvar, mandat og retningslinjer er forankret hos styret i selskapet.

4. Aktsomhetsvurderinger

4.1 Generelt

Dr.Dropin er opptatt av å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I vår virksomhet er vi dedikert til å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har etablert klare retningslinjer og rutiner for å sikre at disse blir håndtert på en ansvarlig måte. Våre retningslinjer og rutiner inkluderer blant annet inkluderende arbeidsmiljø, vårt engasjement til likestilling og mangfold, nulltoleranse for trakassering, etisk atferd og integritet, opplæring og bevisstgjøring. Disse retningslinjene og rutinene er en integrert del av Dr.Dropins driftsområde og organisering.

Dr.Dropins verdier er fundamentale for vår virksomhet og veileder våre handlinger i hverdagen. Vi prioriterer alltid omsorg for pasientene og deres beste interesse. Vårt samarbeid bygger på tillit, ærlighet og gjensidig respekt. Vi tar bevisste og etiske beslutninger, står fast ved våre verdier og søker stadig bedre løsninger. Gjennom vår praksis og atferd bygger vi tillit hos pasientene og samfunnet generelt.

Ved å inkludere disse elementene i vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger, sikrer vi at interessenter og samfunnet generelt får innsikt i hvordan Dr.Dropin tar ansvar for å beskytte menneskerettigheter og opprettholde anstendige arbeidsforhold. Vår åpenhet og transparens er en viktig del av vår forpliktelse til bærekraftig drift og etisk praksis.

I tillegg til våre verdier og aktsomhetsvurderinger, legger Dr.Dropin stor vekt på effektiv virksomhetsstyring. Virksomhetsstyring omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av våre aktiviteter i tråd med vår visjon, mål og strategi. Vi erkjenner at enhver virksomhet er utsatt for risikoer, og derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre interne kontrollprosedyrer som vil bidra til å identifisere og håndtere risiko, samt sikre våre verdier og måloppnåelse.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger av leverandører er en kontinuerlig prosess, og for regnskapsåret 2022 har vi valgt å fokusere på våre største leverandører. Vi har gjennomført vurderinger av leverandørene basert på kriterier som landrisiko, kompleksitet i leverandørkjeden, innvirkning på lokalsamfunn og industri. Dette bidrar til å sikre at vi jobber med leverandører som deler våre verdier og oppfyller våre forventninger når det gjelder etikk og bærekraft.

Som en del av vår forpliktelse og i samsvar med åpenhetsloven har vi utviklet og implementert vår egen “ Supplier Code of Conduct”.  Alle leverandører som inngår en skriftlig avtale med Dr.Dropin skal bli bedt om å signere og godta våre "etiske retningslinjer for leverandører”. Dette dokumentet tydeliggjør våre forventninger til leverandørene når det gjelder etisk atferd, menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøansvar. Ved å signere disse retningslinjene forplikter leverandørene seg til å overholde disse standardene i sin virksomhet.

Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring og streber etter å være en pålitelig og etisk bevisst aktør i helseindustrien. Ved å kreve at leverandører signerer og forplikter seg til våre "etiske retningslinjer for leverandører" og deretter gjennomfører årlige vurderinger, eller ved vesentlige endringer i vår risikovurdering, demonstrerer vi vår klare og tydelige forpliktelse til å samarbeide med leverandører som deler vårt fokus på etisk praksis og ansvarlighet. Dette engasjementet bidrar til å sikre at våre samarbeidspartnere opererer i tråd med våre verdier og oppfyller våre forventninger.

4.2 Faktiske negative konsekvenser som er blitt avdekket

Vi opererer primært i Norge, og alle våre ansatte er ansatt i Norge. Norge er generelt anerkjent for å ha lav risiko knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Norge har et velfungerende rettssystem, sterke institusjoner og et godt utviklet arbeidsmiljø. Dette bidrar til å skape et stabilt og trygt miljø med høy grad av respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Vi erkjenner imidlertid at risikoer kan endre seg over tid og at det alltid er viktig å være oppmerksom og proaktiv i våre vurderinger. Dersom vi skulle identifisere økt risiko i fremtiden, vil vi ta nødvendige tiltak for å adressere disse utfordringene og sikre at vår virksomhet fortsetter å overholde høye etiske standarder. Vårt mål er å opprettholde en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis som respekterer menneskerettighetene og fremmer et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

I forbindelse med arbeidet med åpenhetsloven, og at dette er det første regnskapsåret Dr.Dropin gjennomfører aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, har vi valgt å fokusere på våre største leverandører for å identifisere vesentlig risiko og eventuelle faktiske negative konsekvenser. I våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket betydelig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, verken med hensyn til land, produkt, industri eller geografi.

Våre hovedleverandører opererer generelt sett ikke i risikoutsatte områder. De fleste av våre leverandører er enten norske eller europeiske, og anses å ha lav geografisk risiko når det gjelder brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre leverer flertallet av disse leverandørene standardiserte produkter og tjenester som er allment tilgjengelige på markedet, slik som elektronisk utstyr, standardisert programvare mv., hvor Dr.Dropin anses som en mindre innkjøper av deres produkter.    

Selv om vi opererer i relativt trygge og ansvarlige miljøer, forplikter Dr.Dropin seg likevel til å opprettholde et kontinuerlig fokus på etiske retningslinjer. Vi er åpne for å gjennomføre vurderinger og forbedringer etter behov for å sikre at vi fortsetter å oppfylle våre høye standarder og verdier.

5. Tiltak

5.1 Generelt

Vårt mål er å ha et tett samarbeid med våre største leverandører for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vår påvirkning på våre leverandører varierer imidlertid avhengig av hvor stor kunde vi er for våre leverandører. Variasjonen i hvor stor påvirkningskraft vi har overfor leverandører, herunder hvor stor kunde vi er av våre leverandører, påvirker hvilke tiltak vi anser som mest relevante.

5.2 Tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser

Vi har ikke identifisert noen tilfeller av faktiske brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i 2022. Selskapet har gjennom aktsomhetsvurderingene anslått risikoen for brudd som lav. Det har ikke vært behov for å implementere spesifikke tiltak som følge av brudd i 2022.

5.3 Tiltak for å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, arbeider selskapet kontinuerlig med å øke bevisstheten om våre retningslinjer og aktsomhetsvurdering ved inngåelse av nye kontrakter og samarbeidspartnere. I regnskapsåret 2022 har vi spesielt rettet oppmerksomheten mot vår egen virksomhet og våre største leverandører.

I 2023 jobber vi enda mer aktivt med å sørge for at alle våre leverandører overholder vår Suppliers Code of Conduct. Dette gjelder ikke bare for våre største leverandører, men også for mindre leverandører. Vi har iverksatt konkrete tiltak for å sikre at ethvert samarbeid og inngåelse av kontrakter nøye vurderes med tanke på leverandørens etterlevelse av våre etiske retningslinjer.

Vi forventer at alle våre leverandører opprettholder de samme høye standardene for etikk og ansvarlighet som vi praktiserer internt i vår virksomhet. Ved å jobbe tett sammen med leverandørene våre og gjennomføre nødvendige vurderinger, sikrer vi at våre samarbeidspartnere opererer i tråd med våre verdier og bidrar til en bærekraftig og etisk forretningspraksis.

6. Mer informasjon

Ved behov for mer informasjon, kan spørsmål sendes til oss på e-post: hei@drdropin.no.

Vi vil besvare henvendelsen innen tre uker.