Hvordan sikrer Dr.Dropin forsvarlighet ved helsepersonells arbeid med e-konsultasjoner og fysiske konsultasjoner? (2022)

Helsepersonell hos Dr.Dropin følger Helsepersonelloven § 4 som stiller krav til helsepersonells utførelse av arbeidet. Dette sikrer at arbeidet som utføres skal være faglig forsvarlig og at helsepersonellet skal gi omsorgsfull hjelp.

Helsepersonell som jobber hos Dr.Dropin plikter å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. I dette ligger blant annet forventning om at nasjonale veiledere og retningslinjer følges.

sanity imagesanity image

Kvalifikasjoner

Dr.Dropin stiller krav til kvalifikasjoner hos helsepersonell som jobber i vår virksomhet. Det sikres at de innehar formelle og reelle kvalifikasjoner, det innebærer blant annet embetseksamen i medisin, bestått bachelorgrad sykepleier, profesjonsstudiet i psykologi, master i kiropraktikk eller bachelor/master i fysioterapi. Alle innehar HPR-nummer med godkjenning fra Helsedirektoratet til å jobbe som helsepersonell i Norge, de har relevant tilleggsutdanning og relevant erfaring for arbeidet de skal utføre hos Dr.Dropin. Legene som jobber som spesialister innehar spesialistgodkjenning i Norge. Politiattest uten relevante merknader kreves ved ansettelse.

Forsvarlighet og regler

Forsvarlighetskravet følges. Ved ansettelse sikres det at helsepersonell innehar nødvendig erfaring med prosedyrer som utføres i våre klinikker. Den enkelte helsepersonell vurderer fortløpende i sitt arbeide med pasienter om det har tilstrekkelige kvalifikasjoner eller om pasienten bør henvises til mer erfaren kollega eller til spesialist på sykehus eller avtalespesialist.

Dr.Dropin etterstreber at normer og yrkesetiske regler følges ved tett oppfølging av pasienters tilbakemeldinger, helsepersonellets utførelse av jobben i virksomheten og ved behandling og forebygging av klagesaker og avvik.

Samtykke og personlig integritet

Samtykke er hovedregelen for all ytelse av helsehjelp i Dr.Dropin. Gyldig samtykke forutsetter at pasienten forstår hva han/hun gir samtykke til, dvs. at vedkommende har fått tilstrekkelig informasjon om diagnosen og helsehjelpen fra behandlende helsepersonell.

Helsepersonell har ansvar for å skille mellom private og profesjonelle relasjoner. Dr.Dropin følger plikten til omsorgsfull hjelp som innebærer å gi helsehjelpen på en måte som yter pasienten omtanke og respekt og ikke krenker vedkommendes personlige integritet.

sanity imagesanity image

Anerkjente metoder for helsehjelp

Dr.Dropin tilbyr ikke alternativ behandling i sine klinikker og helsepersonellet holder seg til anerkjente og utprøvde metoder for helsehjelp.

Det forventes at helsepersonellet hos Dr.Dropin innhenter tilstrekkelige opplysninger fra og om pasienten før det gis helsehjelp. Dr.Dropin følger prinsippet for forsvarlig diagnostisering. Metodene som anvendes skal være egnet til å gi kurativ eller lindrende effekt.

Les mer om legetime over video herLes mer om vår selvbetjente tjeneste her

Sist oppdatert: 30.06.22
Kilde: Helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/krav-til-helsepersonells-yrkesutovelse/-4.forsvarlighet