Vilkår for bruk av tjenesten

1.0 Avtalen

Dr.Dropin medisinske tjenester ("Tjenesten") leveres av Dr.Dropin AS, org. nr. 919 149 795, Bogstadveien 30, 0355 Oslo. Tjenesten omfatter alle tjenester som leveres av Dr.Dropin ved bruk av applikasjon ("Appen"), nettside, telefontjenester og konsultasjon i våre klinikker.

Kjøp av Tjenesten er regulert av disse salgsbetingelsene. Forbrukerkjøp over nett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen inneholder partenes rettigheter og plikter for handelen.

Tjenesten er ikke beregnet for bruk i nødsituasjoner. Ved akutt fare, livstruende skader eller alvorlig situasjon skal nødtelefonen 113 benyttes.

Ved å benytte Tjenesten godtar du disse vilkårene. Ved nedlasting av Dr.Dropin Appen godtar du også vilkårene gitt i App Store (iOS) eller Google Play (Android).

2.0 Partene

Disse avtalevilkårene gjelder mellom Dr.Dropin AS, ("Dr.Dropin", "Vi", "oss"eller"vår") og deg ("Kontoinnehaver", "kunden", "brukeren" eller "du"). Kontoinnehaveren inngår en avtale med Dr.Dropin ved å opprette en konto ("Konto(en)") i henhold til gjeldende retningslinjer i denne avtalen ("Avtalen"). Ved å registrere en Konto i Appen, bestille tjenester via nettsiden eller per telefon, godtar kunden disse avtalevilkårene.

3.0 Bestilling, priser og betaling

Du kan via Appen, på nettsiden, i klinikk eller over telefon bestille time hos autorisert helsepersonell ("Helsetilbyder"). Medisinsk behandling eller rådgivning kan gis i klinikk eller via videokonsultasjoner. Kontoinnehaveren kan også legge inn en skriftlig beskrivelse av symptomene sine ved bestilling i Appen eller på nettsiden i forkant av møtet. Når konsultasjonen starter, kan Kontoinnehaveren beskrive tilstanden og problemene sine for Helsetilbyderen. Helsetilbyderen kan så utføre en visuell undersøkelse av pasienten, og diagnostisere når det er mulig.

Tjenestens gjeldende priser er oppgitt i Appen og på nettsiden. Den oppgitte prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader og er den totale prisen du skal betale.

Ved bestilling av videokonsultasjon gjennomfører kunden betaling via Appen før møtet starter. Kontoinnehaveren kan ikke starte et videomøte før betalingen er godkjent. Ved konsultasjon i klinikk betaler kunden for Tjenesten på stedet, etter konsultasjon, med kort eller Vipps.

Dr.Dropin har rett til å kreve gebyr ved utstedelse av faktura. Faktura vil bli sendt til den personen som står oppført som Kontoinnehaver.

4.0 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kontoinnehaver har sendt sin bestilling på en Tjeneste til Dr.Dropin. Avtalen er derimot ikke bindende ved forekomst av skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Dr.Dropin i Appen, nettsiden, bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling når Kontoinnehaveren forstod eller burde ha forstått at en slik feil har forekommet.

For å inngå Avtalen og benytte seg av Tjenesten må brukeren være over 18 år. Brukere mellom 16 og 18 år kan bruke Tjenesten forutsatt at brukerens foreldre eller foresatte samtykker til Avtalen. Foreldre og foresatte kan bruke sin Konto på vegne av egne barn under 16 år.

Tjenesten er kun forbeholdt Kontoinnehaver med mindre noe annet er avtalt.

Det er som hovedregel kun mulig å ta opp én problemstilling per legetime. Det er satt av 20 minutter til en legekonsultasjon. Dersom du mistenker at du har et mer omfattende behandlingsbehov som krever lenger tid, kan du først ta kontakt med oss på hei@drdropin.no.

Dr.Dropin forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

4.1 Ansvar for Tjenesten

Helsepersonell som yter helsehjelp via Tjenesten har et lovfestet ansvar for at helsehjelpen tilfredsstiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Dr.Dropin er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra Appen.

Dr.Dropin er ikke ansvarlig for at Tjenesten ikke er tilgjengelig når dette skyldes:

  • sykdom,
  • feil/problemer i programvare og/eller nettverk,
  • feil eller problemer knyttet til brukerens maskinvare, utstyr, nettverk, programvare eller feil i en tredjeparts programvare som Dr.Dropin ikke klarer å utbedre til tross for at Dr.Dropin har forsøkt å rette feilen,
  • andre omstendigheter som brukeren er ansvarlig for i henhold til disse vilkårene,
  • virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for at Dr.Dropin har etablert egnede sikkerhetstiltak, eller
  • omstendigheter som ligger utenfor Dr.Dropins kontroll (force majeure, se punkt 9.0 nedenfor).

Dersom Tjenesten er utilgjengelig, ber Vi deg ta kontakt med oss snarest mulig på e-post hei@drdropin.no. Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller innsats fra Dr.Dropin. Dr.Dropin forbeholder seg retten til å utbedre feil for egen regning, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for brukeren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har brukeren rett til et rimelig prisavslag eller erstatning for eventuelt direkte økonomisk tap som kan dokumenteres.


Ved brudd på avtale fra Dr.Dropin sin side har brukeren rett på refusjon. Dr.Dropin bærer derimot ikke ansvar for hendelser eller andre kostnader som følge av brudd på Avtalen.

4.2 Krav til Kontoinnehaver

Du er ansvarlig for å oppgi oppdaterte og korrekte kontakt- og personopplysninger. Eventuelle endringer skal gjøres i Appen eller meddeles Dr.Dropin snarest mulig ved å sende en e-post til hei@drdropin.no.

Du er selv ansvarlig for alt du gjør i forbindelse med bruk av Kontoen. Kontoen skal kun brukes av Kontoinnehaver og skal ikke under noen omstendighet overføres til andre personer. Dr.Dropin bærer ikke ansvar for misbruk av Kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.

Du er selv ansvarlig for all informasjon som oppgis, informasjonens innhold og at Kontoen brukes i henhold til denne Avtalen og andre lover og regler som til enhver tid gjelder.

Ved bruk av Tjenestene i Appen må du ha BankID for å opprette Konto som gir tilgang til Tjenesten. En brukerkonto i Appen er personlig og du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon hemmelig.

For å gjennomføre en videokonsultasjon i Appen, må du ha tilgang til internett og tilstrekkelig kapasitet på linjen som overfører kommunikasjon i nettverket. Hvis ikke vil du kunne oppleve dårlig kvalitet på lyd og bilde under videokonsultasjonen, eller at konsultasjon ikke lar seg gjennomføre.

5.0 Angrerett

Angrerett gjelder for kjøp av Tjenestene gjennomført ved fjernsalg, for eksempel gjennom App eller på nettsiden. Det gjelder ikke angrerett ved kjøp av tjenester i Dr.Dropins fysiske klinikker, som for eksempel drop-in.

Du samtykker til at det ikke er angrerett for tjenester som er ferdig levert.

Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett fra du bestiller Tjenesten, uten å måtte oppgi noen spesiell grunn. For å benytte angreretten må du fylle ut angrerettskjema. Du kan også kontakte oss på hei@drdropin.no hvis du trenger hjelp. Når Vi har mottatt returskjemaet, vil Vi refundere beløpet du har betalt.

6.0 Avbestilling

Kontoinnehaveren har alltid rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Uavhengig av reglene om angrerett i punkt 5.0, kan Kontoinnehaveren avbestille en avtalt konsultasjon i klinikk kostnadsfritt inntil 12 timer før møtet skal starte.

Videokonsultasjon med avtalt tidspunkt må avbestilles senest 24 timer før det tidspunktet videokonsultasjonen skal starte.

Hvis avbestilling av Tjenesten skjer i henhold til avbestillingsfristen, skal Kontoinnehaveren innen 14 dager få refundert det hen har betalt for konsultasjonen.

7.0 Immaterielle rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og øvrige rettigheter knyttet til varemerke, selskap, teknologi og dokumenter tilhører ene og alene Dr.Dropin. Brukere av Tjenesten får ikke noe eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i Tjenesten eller innholdet brukeren får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra Tjenesten med mindre du innhenter tillatelse fra Dr.Dropin, eller tredjepart som rettighetene tilhører, eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenesten.

Dr.Dropin forbeholder seg retten til å benytte ovennevnte materiell. Kontoinnehaver aksepterer ved inngått avtale at uberettiget bruk av Dr.Dropins immaterielle rettigheter kan være straffbart.

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Dr.Dropin stiller Appen og/eller andre tjenester til disposisjon for Kontoinnehaveren, skal tilfalle Dr.Dropin med enerett. En slik enerett omfatter en rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.

Det er ikke tillatt å filme konsultasjoner med helsepersonell, eller bidra til å spre slikt materiale.

8.0 Utvikling, vilkårsendringer og bruk

Dr.Dropin forbeholder seg retten til å endre Kontoens, Appens og klinikkens omfang og funksjon. Produkt- og tjenesteutvikling kan omfatte, men er ikke begrenset til, endringer i layout, innhold, tjenester og funksjoner, og kan innebære at Avtalen påvirkes. Slike endringer varsles via Appen og/eller via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelige i Appen.

Kontoinnehaveren har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Dr.Dropin gjør endringer i Tjenesten eller i Avtalen som medfører en betydelig ulempe for Kontoinnehaveren. I slike tilfeller har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for videomøter som er bestilt, men ikke gjennomført på oppsigelsestidspunktet.

Dr.Dropin forbeholder seg retten til å sperre Kontoinnehaverens Konto eller fjerne informasjon fra Kontoen uten forvarsel og uten ansvar på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side.

Kontoinnehaveren plikter å dekke eventuelle tap eller kostnader som påføres Dr.Dropin ved avtalebrudd eller brudd på gjeldende lover og regler, inkludert krav og omkostninger fra tredjepart.

Det er kun tillat å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Det innebærer at du blant annet ikke har rett til å utnytte Tjenesten kommersielt, hindre eller forstyrre bruk av Tjenesten, skaffe deg urettmessig tilgang til Tjenesten, eller utvise hetsende, diskriminerende eller ufin oppførsel ved bruk av Tjenesten.

Dersom Vi oppdager eller mistenker at Tjenesten er brukt i strid med disse vilkårene, kan det føre til sperring og/eller avslutning av Kontoen din. Vi vil informere deg dersom Vi sperrer eller avslutter Kontoen din med en begrunnelse på hvorfor Vi mener at du har brutt vilkårene. Vi vil også kreve erstattet ethvert økonomisk tap som har oppstått som følge av brudd på Avtalen.

9.0 Erstatning og Force majeure

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine plikter etter Avtalen som følge av forhold som ligger utenfor hens kontroll, slik som for eksempel krig, naturkatastrofer, terror, pandemi, epidemi, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer, forhold knyttet til underleverandører som forsinkelser, feil og ulykker, nasjonal streik eller lockout, offentlige påbud og forhold, er parten fritatt fra sine plikter i denne Avtalen så lenge forholdene utgjør et hinder for parten i å gjennomføre sine plikter etter Avtalen. Manglende oppfyllelse av Avtalen som følge av Force majeure er ikke et kontraktsbrudd.

For at en part skal kunne påberope seg Force majeure, må hen ikke med rimelighet kunne ha forutsett Force majeure-hendelsen og virkningen av hendelsen, og heller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne virkningen av hindringen.

Hver av partene skal dekke egne kostnader forbundet med den ekstraordinære situasjonen. Partene plikter i tilfelle av Force majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som kan være av betydning for den andre parten.

Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over én (1) måned, har begge parter rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. I et slikt tilfelle har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for videomøter som er bestilt, men ikke ennå gjennomført.

10.0 Meldinger

Brukeren må ved bestilling oppgi telefonnummer, postadresse eller e-postadresse der hen kan motta beskjeder, bekreftelser og annen informasjon som kan komme fra Dr.Dropin. Meldingen anses som levert til mottakeren når den er sendt via e-post eller SMS, eller når beskjeden er levert muntlig. Der slik melding er sendt per brevpost, anses informasjonen som levert etter 3-4 virkedager. Dr.Dropin tar ikke ansvar for feil som skyldes tredjepart.

11.0 Personopplysninger

Ved bestilling av Tjenesten godtar Kontoinnehaveren Dr.Dropins gjeldende tjenestebeskrivelse, tekniske spesifikasjoner, vilkår, begrensninger for Tjenesten og personvernerklæringen (www.drdropin.no/personvernerklaering). Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon ved å sende e-post til personvernsombud@drdropin.no. Dr.Dropin plikter å samtykke til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold når forespørselen registreres hos Dr.Dropin.

Vi henviser til vår side om Personvern og informasjonskapsler for detaljert informasjon om hvordan Vi behandler dine personlige data.

Helsetilbyder er pålagt føringer om å ta vare på dokumentasjon som angår journalføring og konsultasjonens tid og sted. Ved ønske om å slette informasjon vil informasjonen kun gjøres tilgjengelig for den som er medisinsk ansvarlig.