Bli kjent med psykologene som jobber med barn og unge

Camilla er autorisert psykolog med flere års erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samt fra kommunehelsetjenesten for barn og unge. Hun har gjennom disse årene møtt mange barn, ungdom og familier som har det vanskelig på ulike måter. Vanlige problemstillinger har vært angst, depresjon, skolevegring, traumer, spiseforstyrrelser eller generelle utfordringer med å håndtere følelser. Hun har arbeidet mye med både individualterapi, familieterapi og foreldreveiledning. Camilla er opptatt av at barnet eller ungdommen skal føle seg forstått og hørt, og få hjelp til det hen mener er viktig i sitt liv.

CamillaCamilla
Camilla

Othilia er autorisert psykolog og har jobbet med barn, unge, voksne og eldre. Hun har erfaring fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og har kompetanse på et bredt spekter av psykiske plager og lidelser.

Othilia er en nysgjerrig og engasjert terapeut som er opptatt av å skape et rom hvor du føler deg trygg og kan være deg selv. Ingenting er for stort eller for lite i terapirommet. Hun ønsker å møte deg med åpenhet og varme for å hjelpe deg med det du kommer med. Othilia ser på terapi som et samarbeid om forståelse og endring, hvor vi sammen utforsker og tanker og følelser.

Othilia

Henriette er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, og har blant annet arbeidet med individualterapi for barn og ungdom, familiesamtaler og veiledning av foreldre. Henriette ønsker å tilpasse behandlingen basert på den enkeltes problemstilling, behov og ønsker. Hun vil møte deg på en nysgjerrig og empatisk måte, og er opptatt av skape et samtalerom der det kjennes trygt å utforske det som oppleves som vanskelig. 

Henriette

Yasmin er autorisert psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet poliklinisk med voksne, barn, ungdom og deres pårørende. Hun har erfaring innen et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker og har blant annet kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon, traumelidelser, relasjonsutfordringer og selvbildeproblematikk. Hun er opptatt av tema som selvfølelse, selvhevdelse og selvomsorg. I sin spesialistoppgave skrev hun om «skamfølelse i terapi», og om hvor viktig det er å identifisere og å aktivt ta tak i det som ligger til grunn for overveldende skamfølelse hos enkelte. Hos henne vil du få hjelp til å sette ord på egne behov, både ovenfor deg selv og i møte med andre. Yasmin tilpasser utredning og behandlingsmetode til den enkeltes behov og problemstilling og er opptatt av å lage felles mål for samtale og terapi. Hun kan bidra med strukturert utredning og behandling eller hjelpe deg å møte relasjonelle og følelsesmessige utfordringer på en mer
hensiktsmessig måte. Hun er opptatt av at møtet med henne skal kjennes trygt og være preget av empati, åpenhet og nysgjerrighet.

Yasmin Yasmin
Yasmin

Gjertrud er autorisert psykolog og har flere års erfaring med behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun tilpasser tilnærming og metode for å imøtekomme den enkeltes behov på en hensiktsmessig måte. Hun har jobbet med både barn/ungdom og foreldre i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. I tillegg har hun flere års erfaring som miljøterapeut på barnevernsinstitusjoner.

Gjertrud

Hedda er autorisert psykolog som har erfaring med å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner og har blant annet jobbet med krisehåndtering, foreldreveiledning, arbeidsrehabilitering og arbeidspsykologi. Hun har god kompetanse innen angstlidelser, tvang/OCD, men også depresjon, traumer, selvbildeproblematikk, livsbelastninger og relasjonsproblemer.

Hun er opptatt av å se den enkelte, være genuin, og møte mennesker på en empatisk måte der hun ønsker å skape et trygt rom for å kunne snakke om alt. Hedda hjelper blant annet med hvordan å forholde seg til vanskelige situasjoner, hendelser i livet, tanker, og følelser.

Hedda

Oda er autorisert psykolog med erfaring fra utredning og behandling av barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske utfordringer fra førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

I terapirommet er hun opptatt av å skape trygghet og etablere en god relasjon. Hun vil møte deg med aksept og åpenhet og gi deg støtte, samtidig som hun vil utfordre deg for at du skal oppnå ønsket endring. Hun anser terapi som et samarbeidsprosjekt hvor dere sammen kommer frem til terapiens mål og metode og i fellesskap utforsker det som er vanskelig.

OdaOda
Oda

Christine er autorisert psykolog og er ferdig utdannet psykologspesialist i 2022. Hun har erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser, fra sitt arbeid i spesialisthelsetjenesten. Hun har erfaring fra psykisk helsevern for voksne og for barn. Hun har skrevet hovedoppgave om tilknytningsteori, som er en styrende utviklingspsykologisk teori.

Christine

Rebecca er autorisert psykolog og har jobbet spesialisthelsetjenesten i flere år. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser. I tillegg til rollen som behandler har Rebecca også hatt rollen som barneansvarlig på Allmennpoliklinikken.

Hun har også jobbet ved Blå Kors Kompasset, et tilbud for ungdom og unge voksne som har vokst opp i et hjem med rus. Rebecca skrev sin hovedoppgave om barn som pårørende - og viktigheten av tidlig innsats og støtte for denne gruppen.

I behandling er hun opptatt av å se det individuelle mennesket først, og skreddersy behandlingen til den enkelte, da ingen mennesker er like. Sammen vil dere komme frem til en arbeidsmetode og målsetning som passer akkurat deg.

Rebecca

Thomas er autorisert psykolog og har jobbet i lavterskeltjenester og i spesialisthelsetjenesten. Han har erfaring med både barn, ungdom og voksne og har bred kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser.

Han har også tatt en doktorgrad i psykologi, der han forsket på viktigheten av brukermedvirkning i lavterskeltilbud for ungdom med et teoretisk fokus på utviklingspsykologi. Han har også erfaring med behandling av barn med atferdsvansker gjennom foreldretrening.

Thomas

Rebecca er autorisert psykolog og har arbeidet med barn, ungdom og voksne. Hun har erfaring og kompetanse på utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, fra spesialisthelsetjenesten og kommunen.

I terapirommet forsøker hun å skape en trygg atmosfære, og ønsker å møte deg der du er i livet. Gjennom et godt samarbeid finner dere ut av hvordan du best kan oppnå bedring eller endring i ditt liv. Rebecca er opptatt av å lære deg å kjenne og være en aktiv lytter.

Rebecca

Viktoria er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun har jobbet med individualterapi med både voksne, barn og ungdom. I sitt arbeid er hun spesielt opptatt av relasjoner, aksept, selvfølelse, skam og autentisitet. Hun har erfaring med et bredt spekter av psykiske vansker slik som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, psykose, traumeproblematikk og personlighetsvansker. 

Som psykolog er Viktoria opptatt av å skape en god allianse og et rom hvor det kan oppleves trygt å dele sine tanker og følelser. Hun har et bevisst fokus på at vi mennesker er sammensatte individer med ulike utgangspunkt, erfaringer og egenskaper. Hun jobber eklektisk og forsøker derfor alltid å tilpasse terapimetode og tempo etter det som måtte passe den enkelte best. Sammen vil dere jobbe mot ditt terapeutiske mål og ønsker for behandlingen. 

ViktoriaViktoria
Viktoria

Ingrid er autorisert psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser. Ingrid er opptatt av å møte deg med varme og profesjonalitet. Hun ønsker å skape et trygt og ikke-dømmende rom for både små og store utfordringer. Hun har jobbet mye med engstelse, uro, stress, utmattelse, påtrengende tanker og vanskelige følelser. Det kan ofte gi mening å utforske slike tanker og følelser, og sammen finne nye og mer hensiktsmessige måter å forholde seg til disse på.

For Ingrid er det viktig at terapien føles som et samarbeid. Hun engasjerer seg i dine utfordringer og ønsker sammen med deg å definere målet for terapi. Det er større sjanse for å lykkes dersom man er enige om målet og ærlige om hvordan prosessen oppleves.

Ingrid

Frøydis har doktorgrad i psykologi og har jobbet som psykolog i over 20 år og elsker jobben sin. Bredden i det hun har erfaring med er stor og veldig varierende. På den ene siden har hun jobbet i lukkede kliniske institusjoner med alt fra seksualforbrytere, mordere og alvorlig schizofreni, og på den andre siden som privatpsykolog med alt fra individterapi med voksne og ungdom, parterapi, foreldreveiledning, og skoleveiledning.

Det viktigste for Frøydis er at du opplever lindring og mulig et totalt løft fra de vanskene du nå står overfor. Prating er viktig for å få en felles forståelse og erkjenning, men handling er viktigst for å endre en tilværelse. Derfor benytter hun seg ofte av rollespill og øvelser i terapirommet. I tillegg kan det hende du vil få hjemmelekser som kan øves på mellom samtalene om ønskelig.  

Frøydis Frøydis
Frøydis

Martine er autorisert psykolog med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har kompetanse på utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, spiseforstyrrelser, selvfølelsesproblematikk, angst og depresjon.

Martine er opptatt av at terapirommet skal være et sted hvor du føler deg komfortabel til å snakke om deg selv og det som plager deg. Trygghet og åpenhet står sentralt når du skal utforske vanskelige tanker og følelser, for å løse dine utfordringer.

Martine

Andrea er autorisert psykolog med mange års erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunetjenesten. Hun har jobbet med voksne og unge voksne og har mye erfaring med behandling av angst, depresjon, jobb-og studierelatert stress, samt krisepsykologi ved akuttambulant enhet. I kommunen har hun jobbet med ungdom med vansker knyttet til skole, sosiale relasjoner og rus, samt foreldreveiledning og familieoppfølging. Andrea er opptatt av at det skal være trygt, nyttig og lav terskel for å snakke med noen om det som står i veien for å ha det bra i hverdagen.

Andrea

Ingeborg er autorisert psykolog og har flere års erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har derfor jobbet med alt fra milde til alvorlige psykiske plager, og tilbyr hjelp knyttet til varierte problemstillinger. De siste årene har hun hatt særlig fokus på angstrelaterte vansker, og vansker knyttet til svangerskaps- og barseltiden. Ingeborg har også erfaring med foreldreveiledning.

Ingeborg er opptatt av å hjelpe klienter med å skape mening og forståelse for hvorfor vi handler eller føler som vi gjør, og sammen finne noen gode endringsmål. Ingeborg vil beskrive seg selv som en omtenksom person, som er god til å lytte, og som er opptatt av at de hun møter skal føle seg sett, akseptert og trygg.

Ingeborg

Benjamin er autorisert psykolog med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, og familievernet. Han har i hovedsak erfaring med behandling og utredning av barn og unge, og par- og familieterapi. Benjamin har god kompetanse på tematikk som handler om identitet, relasjoner, livsutfordringer, og ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse.

Han er opptatt av å møte deg på en respektfull, ikke-dømmende og varm måte. Terapirommet skal være et sted hvor dere sammen kan balansere alvor og humor, og hvor du skal kjenne deg trygg på at hva enn du kommer med blir du tatt imot på en god måte. Benjamin har troen på at dere sammen finner ut hva som passer for deg, og at du samtidig kan utfordres i samtaler med ham. Her skal det være lov til å prate om alt!

Benjamin

Lydia er en autorisert psykolog med erfaring med arbeid hos barn og ungdom, familieveiledning og voksne med kompliserte tilstander som psykose og rusproblematikk. Hun har bred erfaring innen utredning diagnostisering og behandling av barn, ungdom og voksne. Lydia har en eklektisk tilnærming der hun tilpasser terapien utifra klientenes behov og ønsker. Hun driver også med frivillig arbeid med psykoedukasjon av psykiske lidelser for minoritetsgrupper. Lydia ønsker å bidra med å utforske, forstå og endre vanskelige fastlåste følelser og tanker hos klienten. Hun er åpen og empatisk, og er ikke redd for å utfordre klienten for å oppnå ønsket/nødvendig endring.

Lydia har også kompetanse på terapi på flere språk som engelsk.

Lydia

Pernille er autorisert psykolog og har flere års erfaring med individualterapi for voksne, ungdom og barn. Hun har erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker og lidelser. Pernille er opptatt av at terapi rommet skal være et trygt sted der vi sammen kan utforske følelser, tanker og relasjoner. Pernille er særlig opptatt av følelsers betydning, samtidig som hun har en tilnærming der kunnskap fra ulike terapiretninger integreres. Pernille er opptatt av å arbeide på en måte som er tilpasset hver enkelt alle mennesker er ulike og har ulike behov.

PernillePernille
Pernille

Anita er autorisert psykolog og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med voksne, barn, ungdom og deres familier. Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, og hun tilpasser tilnærming og behandlingsmetode basert på den enkeltes behov og problemstilling. De siste årene har Anita arbeidet med angstproblematikk som OCD, sosial angst, panikkangst, agorafobi/fobier og prestasjonsangst og da særskilt barn og ungdom som i møte med verden kan oppleve den overveldende.

Anita er opptatt av hvordan endringer kan skapes gjennom kjærlig, ikke- dømmende og gjerne humoristisk oppmerksomhet på hvordan du opplever ulike situasjoner og utfordringer og hvordan du møter disse. Ved å skape en trygg relasjon der du blir møtt med åpenhet, nysgjerrighet og empati, vil dere sammen kunne gå uroen i møte.

Anita